• English
  • Persian
  • Russian
  • Arabic
  • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

دیدگاه موسسین

دیدگاه موسسین دژپاد

ما زنده از آنیم که آرام نگیریم    موجیم که آسودگی ما عدم ماست

سر لوحه کسب و کار ما، بسیج برای تأمین رضایت مشتری است، و با این دیدگاه بایستی برای شرکت اعتبار و نام آوری ببار آوریم. ما شدیدا" طرفدار تحول پذیری و پویایی در کار هستیم و به آگاهیهای گسترده ای که درباره فرآورده های خود و کاربرد آنها داریم، افتخار می کنیم. ما پیروزی خود را با معیار پیروزی مشتریانمان می سنجیم.

ما در گسترش و بکار بستن اندیشه های نو و راهبردهای تازه سرمایه گذاریهای قابل توجهی انجام خواهیم داد. ما باید آنچنان توانمند باشیم که بتوانیم ریشه هر مشکل مدیریتی و اجرایی در قلمرو سیستمهای ذخیره سازی و جابجائی مواد و کالا و سیستمهای سازه ای را شناسایی و برطرف کنیم و به مشتری که تنها نسبت به نشانه هایی از مشکل خود آگاهی دارد براحتی کمک کنیم.

در زمینه فعالیت فلزکاری، ما می خواهیم بعنوان شرکتی پیشرو و بنگاه اقتصادی مطلوب که بتواند باتکای خود رشد و توسعه یابد، در صنعت ملی مطرح باشیم.

ساختار سازمانی شرکت بایستی بگونه ای مورد توجه قرار گیرد، که هر روز در ایجاد ارتباط نزدیکتر با مشتریان موفق تر شود، بهمین دلیل می خواهیم هر روز بیشتر از روز پیش آنرا غیر متمرکز نمائیم.. ما به تواناییها و ابتکار تمامی مدیران و کارکنان خود اهمیت می دهیم و دیدگاه خود را در شعار " تفکر عبادت است " به آنها القا می کنیم. از اینرو همه نیروها و بخصوص از نیروهای فروش، پشتیبانی، خدمات نصب و خدمات مشتری می خواهیم تا با این شعار زندگی کنند و بویژه در روابط خود با مشتریان آنرا بکار بندند.

بدترین شکست و بزرگترین زیان برای ما از دست دادن پول نیست، بلکه از دست دادن توأم مشتری و پول بزرگترین زیان برای ما محسوب می شود. برای نگهداری پیروزمندانه مشتریان، ما نیاز به اطلاعات مشخص، وسیع و هماهنگ شده از فرد فرد آنان و توان و قابلیت خود برای تطبیق فرآورده هایمان با نیازهای مشتریان داریم. باید این مهم از طریق توسعه دانش فنی و بکار گیری نظام اطلاع رسانی و داده پردازی شرکت و انعطاف پذیری در فرآیندهای تولیدی آسان و انجام پذیر شود.

ما می خواهیم در کسب و کار خود، عاقبت بخیر شویم، بهمین دلیل همانقدر به ارزشهای خود اهمیت می دهیم که به ارزشهای مشتری و یا سایر صاحبان منافع شرکت، همه صاحبان منافع شرکت گرانقدر هستند و هر صاحب منفعتی در این سفره گسترده، سهم و نقش خاصی دارد، پس لازم است همه به فرا خور جایگاه خود، بطور گسترده، دلسوزی و مسئولیت پذیری داشته باشیم تا انشاءالله در پرتو عنایت الهی و به کمک یکدیگر بتوانیم، مفهوم "دیگران کاشتند ما خوردیم        ما بکاریم تا دیگران بخورند" را بار دیگر محقق کنیم.