• English
 • Persian
 • Russian
 • Arabic
 • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

ارزش‎های مشترک

اخلاق گرایی

 • ما نسبت به تعهداتمان در قبال مشتریان اخلاقاً پاسخگو هستیم.
 • ما به همکاران به عنوان ارزشمند ترین سرمایه های سازمانی احترام می گذاریم و با رفتار و عملکرد درست اعتماد متقابل را تقویت می کنیم.
 • ما با حق جویی، کسب روزی حلال، امانتداری و نمک شناسی خوشنامی شرکت را ارتقا می دهیم.
 • ما به مسئولیتهای اخلاقی خود در جامعه پایبندیم و با ادای دین در پی عاقیت بخیری هستیم.

عقلانیت

 • ما با ارایه فراورده هایی ارزشمند، امکان انتخاب برتر را برای مشتریان فراهم می آوریم.
 • ما نظم، ابتکار عمل، همکاری جمعی را تشویق و برای یادگیری و رشد خود و همکاران فرصت سازی می نمائیم.
 • ما ارزش و بازدهی سهام شرکت را به گونه ای رشد می دهیم که ضامن بقا شرکت و مشوق سهامداران در توسعه شرکت باشد.
 • ما با مشارکت موثر موجب فرصت سازی و تحکیم مناسبات اجتماعی و ارتقاء تصویر دژپاد در جامعه می شویم.

عدالت خواهی

 • ما کسب و کارمان را با مشتریان و در بازار هدف منصفانه و منسجم اداره می کنیم.
 • ما سهم کارکنان از دستاوردها را به تناسب شغل، شاغل و عملکرد آنها تسهیم می کنیم.
 • ما برای رسیدن به سهم عادلانه سهامداران از ارزش افزوده و منابع تلاش می کنیم.
 • ما در توزیع فرصتها در جامعه عادلانه رفتار می کنیم.