• English
 • Persian
 • Russian
 • Arabic
 • Kurdish

قفسه بندی، تجهیزات انبار و فروشگاهی

راه حل کلید در دست (EPC)

EPC نام دیگری است که معادل همان پروژه کلید در دست در نظر گرفته می شود. در چنین پروژه هایی تمام فعالیت های لازم برای اجرای پروژه از مرحله طراحی و مهندسی تا تدارکات وساخت نهایی بر عهده یک پیمانکار گذاشته می شود .پیمانکاران عمومی وپروژه های EPC در همه ی صنایع ودر اندازه های متفاوت وجود دارند.
در واقع ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع با هزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد در پروژه های EPC لحاظ می شود.

مراحل اجرای پروژه های کلید در دست

مرحله اول: آغاز پروژه

مرحله آغازین پروژه، بر چگونگی پیدایش دید نسبت به پروژه و تعیین اهداف تاکید دارد. در این مرحله، برخی عناصر کلیدی مجزا گردهم آمد، هسته اولیه تیم پروژه را، برای آغاز مرحله دوم تشکیل می دهند. مراحل عمده این مرحله عبارتند از:

 • تشخیص اینکه یک پروژه باید انجام شود
 • تخمین اینکه پروژه چه چیز را باید ارائه دهد
 • تعریف اهداف کلی پروژه
 • تعیین انتظارات کلی مشتریان، مدیریت و سایر افراد مهم درگیر
 • تعیین محدوده کلی پروژه
 • انتخاب اعضای اولیه تیم پروژه

مرحله دوم: برنامه ریزی

مرحله برنامه ریزی پروژه شامل تعیین منابع لازم برای انجام پروژه، برنامه ریزی، زمانبندی و تهیه بودجه پروژه است. از فعالیت های مهم این مرحله تبدیل اهداف به فعالیت های ملموس و تشکیل گروه های کاری برای انجام این فعالیت ها است . مراحل عمده این مرحله عبارتند از:

 • پالایش محدوده پروژه ، به معنای برقراری تعادل بین سه عامل کیفیت، زمان و منابع هزینه
 • تهیه فهرست فعالیت هایی که برای دست یابی به اهداف پروژه لازم الاجرا می باشند
 • تعیین بهترین شکل توالی فعالیتها
 • تهیه یک برنامه و بودجه کارا جهت تخصیص منابع به فعالیتها
 • گرفتن تاییدیه های لازم برای برنامه پروژه

مرحله سوم: اجرا

مرحله اجرای پروژه شامل فعالیت های هماهنگ سازی و راهبری تیم پروژه به سوی انجام موثر فعالیت های پروژه، مطابق برنامه به دست آمده در مرحله پیشین است. در این بخش، بر روی انجام درست کار توسط منابع تاکید می گردد. برخی فعالیت های مهم این مرحله عبارتند از:

 • رهبری تیم پروژه
 • برگزاری جلسات با اعضاء تیم
 • ارتباط با افراد مهم درگیر
 • حل وفصل مناقشات و درگیری هایی که در طول اجرای پروژه پدید می آیند
 • تامین منابع موردنیاز (پول، نیروی انسانی، تجهیزات) برای اجرای درست برنامه پروژه

مرحله چهارم: هدایت و کنترل

مرحله کنترل، مرحله ایست که در آن بر چگونگی انجام پروژه نظارت می شود. در واقع این مرحله و مرحله قبل همزمانی هایی دارند و کل مرحله های دوم تا چهارم تشکیل یک چرخه می دهند .در این مرحله به اندازه گیری میزان دست یابی به اهداف تعیین شده پرداخته، فرمانهایی برای منطبق کردن مجدد اجرا با برنامه و حذف مغایرت هایی که بر نتایج پروژه و زمان تحویل یا کیفیت آنها اثر دارد، صادر می شوند. تاکید این مرحله بر روی چگونگی برخورد موثر مدیر با تاخیرات ناخواسته، تخطی از سقف بودجه یا تغییر محدوده پروژه است . در این مرحله است که مدیر باید بهترین گزینه را برای حل مشکلات پروژه انتخاب کند. فعالیت های این مرحله عبارتند از:

 • نظارت بر اجرا و گزارش اختلاف ها با برنامه
 • اتخاذ تصمیمات اصلاحی برای منطبق کردن اجرا با برنامه
 • دریافت، ارزش گذاری و تصمیم درباره تغییرات پروژه که ازسوی افراد مهم درگیر یا اعضای تیم پروژه پیشنهاد می شوند
 • برنامه ریزی مجدد پروژه در صورت نیاز
 • تطبیق سطوح منابع در صورت نیاز
 • اصلاح محدوده پروژه
 • بازگشت به برنامه برای تطبیق نتایج و اهداف و گرفتن تاییدیه های لازم

مرحله پنجم: بستن پروژه

آخرین مرحله پروژه، بستن پروژه است؛ زمانی که بازتاب همه فعالیت ها و تلاش های انجام شده را می توان دید . بی شک مهم ترین مرحله پروژه، بستن آن است و هنر مدیر در اتمام موفقیت آمیز پروژه است. اغلب پایان پروژه با تمام شدن بودجه و مناقشات پیمانکار و کارفرما همراه است. گرفتن تاییدیه قبول نتایج پایانی پروژه، مهمترین فعالیت این مرحله است؛ فعالیت های مرحله بستن پروژه:

 • کسب و مستند کردن نتایج و دانش
 • بازبینی روند اجرای پروژه و نتایج با تیم پروژه و افراد مهم درگیر
 • توقف عملیات اجرایی و انحلال تیم پروژه
 • بازبینی تجربیات پروژه
 • نوشتن گزارش نهایی پروژه

لازم به ذکر است مرحله های دو تا چهار یعنی برنامه ریزی، اجرا و کنترل در یک چرخه قرار دارند؛ این به دلیل ماهیت وابستگی درونی این مرحله ها به یکدیگر است. مثلا گاهی لازم است تا برنامه پروژه با توجه به تجربیات بدست آمده در حین اجرا، یا بواسطه تغییرات پدیدآمده در طول پروژه، اصلاح شود و نتایج اصلاح مجددا برای اجرا ارسال گردد.