محصولات دژپاد - سازه های فلزی پیش ساخته

نیم طبقه مزنین
نیم طبقه مزنین

سازه ای است برای استفاده مفید از ارتفاع سالن های موجود، که ساخت سالنهایی طبقاتی را میسر می سازد. کاربری: در...


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره