محصولات دژپاد - سیستم های انتقال کالا و مواد

بالابر
بالابر

این سیستم عمدتاً در انبارها و یا سالن های طبقه بندی شده جهت حمل کالا بصورت عمودی و در طبقات مختلف استفاده می...

نقاله غلتکی موتور دار
نقاله غلتکی موتور دار

در این سیستم غلتک های نصب شده بعنوان بستر حرکت کالا، توسط موتور گیربکس مناسبی حرکت دورانی نموده و باعث انتقال...

صفحه نقاله
صفحه نقاله

بستر این نقاله ها صفحاتی از جنس فلز – چوب و یا مواد پلیمری می باشند که بر روی زنجیر های مخصوصی متصل شده و توسط...

نقاله زنجیری
نقاله زنجیری

بستر این نقاله هااز دو یا چند ردیف زنجیر تشکیل شده که خود این زنجیر ها می توانند یک یا چند ردیفه باشند، که بسته...


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره