میز گردان

توضیحات:
در خطوط انتقال زمانیکه نیاز است از یک خط به دو یا سه خط دیگر و یا بالعکس انتقال صورت پذیرد از میز گردان استفاده می شود. این سیستم عبارتست از یک بستر نقاله موتوردار (نقاله غلتکی موتوردار – تسمه نقاله – صفحه نقاله و یا زنجیر نقاله) که روی یک میز قرار گرفته و این میز می تواند حول مرکز خود بچرخد. درتقاطع های موجود درخطوط انتقال مواد، برای تغییر در جهت انتقال کالا، این سیستم بصورت متمرکز اجرا می شود و با حرکت چرخشی در تقاطع و یا جایگاه های انتهایی، پالت و کالا را در راستای طولی یا عرضی انتقال می دهد.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره