کانتیلور سنگین

سیستم انبارش بازویی (کانتیلور سنگین) کانتیلور سنگین سیستم انبارش بازویی برای بارهای سنگین و حجیم شاخه‌ای طراحی شده است كه توسط لیفت‌تراک شاخک‌دار، به‌راحتی روی بازوها قرار می‌گیرند. ویژگی اصلی این قفسه، حذف ستون در قسمت جلوی قفسه‌بندی است که باعث بیشترین سهولت هنگام گذاشت‌وبرداشت کالاها با ابعاد مختلف می‌شود. اجزاء این سیستم از ورق‌های…

Read article

کانتیلور سبک

سیستم انبارش بازویی (کانتیلور سبک) کانتیلور سبک سیستم انبارش بازویی برای بارهای سبک و حجیم شاخه‌ای طراحی شده است كه توسط لیفت‌تراک شاخک‌دار به‌راحتی روی بازوها قرار می‌گیرند. ویژگی اصلی این قفسه، حذف ستون در قسمت جلوی قفسه‌بندی است که باعث حداکثر سهولت هنگام گذاشت‌وبرداشت کالاها  با ابعاد مختلف می‌شود. اجزاء این سیستم از ترکیب…

Read article