باکس پالت

توضیحات:
اگر محصول شکستنی و غیرمقاوم است پالت دیواره دار به عنوان وسیله جابجایی و نگهداری،پیشنهاد می شود.این پالت ها ضمن ایجادبار واحد بر روی هم چیده می شود. بدنه از نوع توری ،ورق یا نرده ای است و در صورت نیاز قابلیت جدا شدن دارد. پالت های دیواره دار در ابعاد ،تحمل ها و انواع درب دار و بدون درب تولید می شود و تا سه تن توان تحمل دارد اکنون پالت های دیواره دار به عنوان یک محصول مکمل و پرکاربرد در انبارها و کارخانه ها مورد استفاده قرار می گیرد.

به اشتراک بگذارید


با استفاده از محصولات دژپاد در بهینه سازی انبار، در زمان و هزینه ها صرفه جویی کنید.
درخواست مذاکره