بار سبک و دستی

سرفصل محتوا

بار سبک و دستی

بار سبک و دستی عبارت از بارهایی با وزن کمتر از 30 کیلوگرم است که نیروی انسانی آن را حمل می‌کند. هر بار سبک و دستی، یک بار واحد محسوب می‌شود.

در سیستم‌های انبارش سبک (مانند مشبک، کفپوشدار سنگین و سبک، دفتری و مانند آن‌ها) این نوع بار را نفر روی کفه‌های (پانل‌ها) طبقات موجود، گذاشت و برداشت می‌کند.