بار سبک و دستی

بار سبک و دستی، عبارت از بارهایی با وزن کمتر از ۳۰ کیلوگرم است که نیروی انسانی آن را حمل می‌کند. هر بار سبک و دستی، یک بار واحد محسوب می‌شود. در سیستم‌های انبارش سبک (مانند مشبک، کفپوشدار سنگین و سبک، دفتری و مانند آن‌ها)، این نوع بار را نفر روی کفه‌های (پانل‌ها) طبقات موجود، گذاشت‌وبرداشت می‌کند.