خدمات مهندسی و تحلیل سازه

سرفصل محتوا

خدمات طراحی – مهندسی و تحلیل سازه‌ای

از آنجایی که سیستم‌های انبارش، با مقاطع جدارنازک و سرد فرم‌داده‌شده، ساخته می‌شوند و وزن بارهای واحد می‌تواند تا %90 کل جرم قفسه‌بندی (بار زنده و بار مرده) باشد، طراحی و محاسبات این سیستم‌ها، مدل‌سازی دقیق، تجزیه‌و‌تحلیل سازه‌ای اعضا و اتصالات و سیستم کامل را با در نظر گرفتن مخاطره‌آمیزترین شرایط، الزامی می سازد؛ از این رو، با توجه به هندسه اعضای سازه‌ای، کمانش‌های کلی موضعی و پیچشی باید مورد بررسی قرار گیرند، ضمن آنکه اتصالات باید در آزمایشات عملیاتی و بارگذاری، صحه‌گذاری شوند.

شرکت دژپاد با وقوف کامل نسبت به اهمیت این امر، ضمن برخورداری از کارشناسان خبره و باتجربه در پردازش و تحلیل سازه‌ای انواع سیستم‌های انبارش (استاندارد – غیراستاندارد) و بهره‌گیری از استانداردها و آیین‌نامه‌های معتبر ملی و بین‌المللی در این زمینه، با در اختیار داشتن آزمایشگاه مجهز سازه، کلیه نتایج محاسباتی روی اجزاء و سیستم انبارش مورد نظر را طبق استاندارد مرتبط، عملاً مورد آزمایش قرار می‌دهد و برمبنای نتایج آن، ظرفیت تحملی اجزاء و سیستم، صحه‌گذاری و تعیین می‌شود.