بار سنگین و پالتی

سرفصل محتوا

بار سنگین و پالتی

بار سنگین و پالتی، عبارت از مجموعه اقلامی است که جهت نگهداری، جابه‌جایی یا جای‌گذاری در سیستم انبارش، روی یا درون یک وسیله جانبی تشکیل بار (LMA) قرار می‌گیرد و یک بار واحد را ایجاد می‌کند؛ برای مثال، تعدادی جعبه که روی یک پالت یا تعدادی کیسه که داخل یک پالت دیواره‌دار (باکس پالت) قرار داده می‌شوند.
بارهای واحد پالتی به دلیل وزن زیاد، به‌وسیله تجهیزات جابه‌جایی (شاخک‌دار)، حمل و در محل بار در سیستم انبارش سنگین (انواع راک)، گذاشت و برداشت می‌شوند.